تاثیر امواج مغناطیسی چقدر است؟ - کلیپیکس

تاثیر امواج مغناطیسی چقدر است؟