میدونید با یه خودکار چند نفر رو میشه برد سرکار؟ - کلیپیکس

میدونید با یه خودکار چند نفر رو میشه برد سرکار؟