یک ساعت بعد از خوردن نوشابه چه اتفاقاتی در بدن می افتد؟