شعر طنز از سعید بیابانکی

۲۳۷

سعید بیابانکی از شاعران و طنز پردازان بنام ایران است.

دیدگاه ها