سگها احساس آدم را از حالت چهره اش میفهمند

۲۲۰

سگ ها به باوفا بودن معروفند. حالا دانشمندان درک احساسات انسان را هم به صفات این حیوانات اضافه کرده اند

دیدگاه ها