تیزر فیلم عصر یخبندان

۸۵

فیلم به موضوع تهیه ماده مخدر شیشه، در آرایشگاه های کوچک و رابطه اعتیاد و خیانت می پردازد

دیدگاه ها