00:04:26 نگار جواهریان دیگر از فحش های مجازی خشمگین نمیشود

۱۲۲

صحبت های نگار جواهریان در آخرین برنامهٔ خندوانه دربارهٔ تغییر نگرشش دربارهٔ ارتباطات در فضای مجازی.

دیدگاه ها