پولدارها با یارانه شون چیکار میکنن - کلیپیکس

پولدارها با یارانه شون چیکار میکنن

۱۳۹

یه سوال رو تو بالاشهر و پایین شهر تهران پرسیدیم با یارانتون چیکار میکنید؟!

دیدگاه ها