پولدارها با یارانه شون چیکار میکنن

۱۳۰

یه سوال رو تو بالاشهر و پایین شهر تهران پرسیدیم با یارانتون چیکار میکنید؟!

دیدگاه ها