زنده بیرون آمدن مرد ایرانی از قبر!

۵۳۰

ناگهان کامیونی که در نزدیک قبرستان توقف کرده بود از دنده خلاص شده و بدون راننده به طرف قبرستان شروع به حرکت کرده و به سمت قبری میشود که گورکن مشغول کندن آن بوده است. در این لحظه گورکن که خود را به داخل قیر انداخته بود به طور معجزه آسایی از قبر زنده و بدون هیچ آسیبی بیرون می آید.

دیدگاه ها