کیوی

۶۲

داستان انیمیشن درباره پرنده ای به اسم کیوی است، که نمیتواند پرواز کند و برای رسیدن به رویای پرواز هرکاری میکند.

دیدگاه ها