یک صفحه کاغذ

۳۰

داستان انیمیشن درباره یک نویسنده است که قدم به داستان های خود میگذارد.

دیدگاه ها