یک صفحه کاغذ

۸۹

داستان انیمیشن درباره یک نویسنده است که قدم به داستان های خود میگذارد.

دیدگاه ها