اینجا، آیفون آغاز شد. انتشار توسط باربد بابایی - کلیپیکس

اینجا، آیفون آغاز شد.

۷۶

کلیپی کوتاه از جعبه گشایی و نگاهی نزدیک اولین تلفن هوشمند انقلابی اپل یعنی آیفون ۱ یا ۲ جی

دیدگاه ها