طرز صحیح نشستن دانش آموزان

۵۳

دانش آموزان معمولا با پیامدهای پس از نشستن نادرست مواجه می شوند و از این پیامدها رنج می برند. آنان عمدتا موقع درس خواندن، حالت خمیده و قوزکرده به بدن خودشان می دهند، و تمرکزشان بر کتاب یا کامپیوتر جلوی روی شان، حواس آنان را از توجه به حالت نشستن پرت می کند

دیدگاه ها