وضعیت وخیم و دردناک مردم در سرپل ذهاب،مرکز کانونی زلزله

۵۱

فیلمی دردناک از وضعیت وخیم مردم در سرپل ذهاب.بیمارستان های این شهرستان نیازمند کمک فوریست.

دیدگاه ها