انتقاد شدید وحید حقانیان از جهانگیری :خدا لعنت کند ...

۱۹۱

انتقاد شدید وحید حقانیان، از سیاسی کاریِ معاون اول رئیس جمهور در ماجرای زلزله: خدا لعنت کند...

دیدگاه ها