چه بلایی سر جیم کری آمده؟

۲۱۲

جیم کری بعد از دوران باشکوهش در دههٔ نود در سال های اخیر دچار افسردگی شد و در گفتگوهایش صحبتهای عجیب غریبی را مطرح کرده است. در این ویدئو به سراغ این موضوع رفتیم که چه چیزی باعث وضعیت روحی و کم کاری فعلی جیم کری است

دیدگاه ها