رفتگر انتشار توسط میلاد فراستی - کلیپیکس

رفتگر

۶۰

سعی کنیم بدون درنظر گرفته جایگاه آدم ها به آنها احترام بگذاریم.

دیدگاه ها