رفتگر

۵۳

سعی کنیم بدون درنظر گرفته جایگاه آدم ها به آنها احترام بگذاریم.

دیدگاه ها