موشن گرافی آشنایی با حقوق موجر و مستأجر

۲۰۶

موشن گرافی آشنایی با حقوق موجر و مستأجر و نحوه تنظیم قرارداد اجاره تولید شده در مرکز هنری رسانه ای ایده به سفارش بنیاد صیانت از حقوق شهروندی و با حمایت ستاد توان افزایی وحمایت ازفعالیت سازمانهای مردم نهاد شهر تهران

دیدگاه ها