مجموعه انیمیشن شاخه نبات - مهندس کی بودی تو؟

۹۴۵

در زندگی زناشویی فنی بودن مرد یکی از مزیت های او محسوب میشود که با توجه به سطح توانایی های خود به امور فنی خانه رسیدگی میکند ولی باید این نکته را در نظر گرفته که تمامی امور فنی خانه در توانایی های مرد خانه نیست و در این مواقع باید از فنی کاران حرفه ای استفاده شود

دیدگاه ها