ساختمان آتش گرفته وزارت نیرو

۸۸

ساختمان آتش گرفته برق حرارتی وزارت نیرو در حال نشست کردن است عوامل آتش نشانی در حال تخلیه ساختمان و دور کردن خبرنگاران هستند.

دیدگاه ها