ساختمان آتش گرفته وزارت نیرو انتشار توسط آبادیس روشن

ساختمان آتش گرفته وزارت نیرو

۸۱

ساختمان آتش گرفته برق حرارتی وزارت نیرو در حال نشست کردن است عوامل آتش نشانی در حال تخلیه ساختمان و دور کردن خبرنگاران هستند.

دیدگاه ها