اصلا من گاو... من گوسفند... عمق کشتار رژیم رو بگو دیگه!

اصلا من گاو... من گوسفند... عمق کشتار رژیم رو بگو دیگه!

۵۷

مجموعه طنز استودیوی ملکه با بازی علی زکریایی- این قسمت: مازیار از رشت

دیدگاه ها