لس آنجلس شهر ستارگان سینما و موسیقی دانان

۲۵

لس آنجلس شهری است که اکثر ستارگان سینما و موسیقی دانان آمریکا در آن زندگی می کنند.

دیدگاه ها