شارلوتنبورگ، روستای دایره ای در رومانی - کلیپیکس

شارلوتنبورگ، روستای دایره ای در رومانی

۵۸

روستای شارلوتنبرگ که به شارلوتا معروف است یک روستای قرن هیجدهمی در منطقه تیمیس و در غرب رومانی، در فهرست روستاهای ویژه وزرات فرهنگ رومانی ثبت شده است

دیدگاه ها