برترین گوز ها تقدیم به استاد جاهل زاده. - کلیپیکس

برترین گوز ها تقدیم به استاد جاهل زاده.

۱۲۷

لایک کنی چیزی از وجودت کم نمیشه،اما چیزی به وجود من اضافه میشه.👍

دیدگاه ها