برترین گوز ها تقدیم به استاد جاهل زاده.

۱۴۹

لایک کنی چیزی از وجودت کم نمیشه،اما چیزی به وجود من اضافه میشه.👍

دیدگاه ها