باز کــردن در پرشیا با ( نـخ ) جعبه شیــرینی

۱۱۶

البته منـــفی فکر نکنید سازنه خودرو به فکـــر آینده بوده که وقـــتی کلید توی ماشین جا موند بهـــترین روش برای بازکردن خودرو

دیدگاه ها