باز کــردن در پرشیا با ( نـخ ) جعبه شیــرینی - کلیپیکس

باز کــردن در پرشیا با ( نـخ ) جعبه شیــرینی

۱۰۷

البته منـــفی فکر نکنید سازنه خودرو به فکـــر آینده بوده که وقـــتی کلید توی ماشین جا موند بهـــترین روش برای بازکردن خودرو

دیدگاه ها