مراسم روز طبیعت در مرگور بخش سیلوانای ارومیه دەراواچیمن

مراسم روز طبیعت در مرگور بخش سیلوانای ارومیه دەراواچیمن

۳۱

مرگور بخش سیلوانای ارومیه دەراواچیمن

دیدگاه ها