اسم تو می بارد از نفس باران - سید مجید بنی فاطمه

۲۴۸۳

اسم تو می بارد از نفس باران نور رخت دارد جلوه بی پایان بر دل خسته می دهد اسمت لذت عشقی مدام بر روح بلندت سلام سلام ای گوهر دریای نور ای آیه زیبای عشق ریحانه نور خدا سید مجید بنی فاطمه

دیدگاه ها