اسم تو می بارد از نفس باران - سید مجید بنی فاطمه - کلیپیکس

اسم تو می بارد از نفس باران - سید مجید بنی فاطمه

۱۱۰۴

اسم تو می بارد از نفس باران نور رخت دارد جلوه بی پایان بر دل خسته می دهد اسمت لذت عشقی مدام بر روح بلندت سلام سلام ای گوهر دریای نور ای آیه زیبای عشق ریحانه نور خدا سید مجید بنی فاطمه

دیدگاه ها