اینجا ایران است هزار جریب نکا مازندران

۱۱۳

جنگلهای زیبای هزارجریب در شهرستان نکا در پاییز متاسفانه این مناطق که اکثر درختان اون در دنیا کم یاب و یا نایاب هست ؛ طعمه دزدانی شده که رحم نمیکنند بر درختان ، و هر روز شاهد کم شدن و قطع شدن این درختان هستیم .

دیدگاه ها