اختصاصی| سوارز؛پسری که بند نافش را با دندان بریدند

۵۱

پسری که بند نافش را با دندان بریدند،چیکار می کنه این بشر تو فوتبال!!!

دیدگاه ها