لحظه هدف قرار دادن سَر نوجوان فلسطینی توسط صهیونیستها

۲۴

رسانه های ارتباط جمعی تصاویری را از لحظه هدف قرار دادن سَر نوجوان فلسطینی توسط رژیم صهیونیستی منتشر کرده اند.

دیدگاه ها