فیلم کوتاه از هنر لاک تراشی رو ببینید

۳۱

هنر لاک تراشی همان ساخت ظروف و احجام چوبی سنتی با استفاده از چوب های جنگلی است که با نقوش اسطوره ای و الهام گرفته از طبیعت اطراف منقوش می کردند. . .

دیدگاه ها