گشت ارشاد ، ماجرایی عرفی یا سیاسی؟دنبال پاسخ .. - کلیپیکس

گشت ارشاد ، ماجرایی عرفی یا سیاسی؟دنبال پاسخ ..

۱۲

گشت ارشاد خوب است؟! ماجرایی عرفیست یا سیاسی؟چه کسی از این حاشیه ها سود می برد؟

دیدگاه ها