«آیا به زودی تلگرام فیلتر» می شود؟

۱۹

تلگرام دغدغه ی امروز خیلی از ما این سوال مطرح میشه که «تلگرام ایکس» جایگزین «تلگرام در دوران فیلتر» می شود؟

دیدگاه ها