سکانس دردناک مستند جنجالی «فقر و فحشا»

۹

سکانس دردناک مستند جنجالی «فقر و فحشا» ریشه ی فحشا چیزی جز فقر نیست.

دیدگاه ها