صحبت های وحشت آورکودک ماهشهری درباره شکنجه های نامادریش

۱۰۹

صحبت های وحشت آور این کودک مظلوم که تحت سخت ترین شکنجه ها توسط نامادری خود قرار گرفته...!!

دیدگاه ها