پخت شیره انگور در روستای هزاوه ، اراک

۶۰

انگور مهمترین محصول روستای هزاوه در شهرستان اراک است ، اواخر تابستان و اول پاییز فصل چیدن انگور ، تهیه شیره انگور و باسلوق است

دیدگاه ها