نابودی داعش در 30 ک.م مرز ایران توسط نیروی هوایی ارتش

۵۱۹۹

نابودی داعشی ها در 30 کیلومتری مرز ایران توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

دیدگاه ها