توریست: هیچوقت به ایران سفر نکنید! [HD]

۲۵

توریستی پس از شنیدن حرفهای واهی رسانه ها درمورد ایران تصمیم میگیرد خود به ایران بیاید و حقیقت را جویا شود. پس از آمدن و پی بردن به دروغهای رسانه ای از این سفر خود به عنوان بهترین سفر عمرش یاد میکند. عنوان فیلم خود را نیز برای طعنه زدن به رسانه ها «به ایران سفر نکنید» میگذارد.

دیدگاه ها