لحظاتی دلهره آور از نجات چترباز بیهوش شده در آسمان

۳۰

چتربازی که پس از پرش از داخل هواپیما میان زمین و آسمان بیهوش شد، توسط همکارش نجات پیدا کرد.

دیدگاه ها