لحظاتی دلهره آور از نجات چترباز بیهوش شده در آسمان

لحظاتی دلهره آور از نجات چترباز بیهوش شده در آسمان

۲۵

چتربازی که پس از پرش از داخل هواپیما میان زمین و آسمان بیهوش شد، توسط همکارش نجات پیدا کرد.

دیدگاه ها