نوازندهٔ ۱۰ سالهٔ استرالیایی، بهترین ویولنیست منوهین

۳۲

جشنواره منوهین، به بهترین نوازندگان ویولن زیر ۲۰ سال اختصاص دارد. پدیدهٔ امسال این جشنواره، کریستیان لی، نوازندهٔ ۱۰ سالهٔ ویولن است که اجرای او را به همراه یک ارکستر کامل از چهارفصل ویوالدی

دیدگاه ها