گزارش مردمی - از من نترسید انتشار توسط کلیپیکس - کلیپیکس

گزارش مردمی - از من نترسید

۴۸۰۷۱

بیماری«EB» یا «پروانه ای» بیماری دردناک و نادری است که مانند باقی جهان، در کشور ما نیز وجود دارد. بیماری که فرد مبتلا به آن با دشواریهای زیادی در زندگی روبرو خواهد بود.

دیدگاه ها