یادگیری ساختنی علمی ساده:دستگاه کشیدن نقاشی - کلیپیکس

یادگیری ساختنی علمی ساده:دستگاه کشیدن نقاشی

۲۷

در این ویدئو،به کمک کارتون و لوازم ساده دیگر،دستگاه کشیدن نقاشی ساخته میشود.

دیدگاه ها