لحظه دیدنی از وقوع صاعقه در فرودگاه مهرآباد

۱۵۶۷

لحظه دیدنی از وقوع صاعقه در فرودگاه مهرآباد_وقوع صاعقه و طوفان (97/02/22) در تهران

دیدگاه ها