لحظه دیدنی از وقوع صاعقه در فرودگاه مهرآباد - کلیپیکس

لحظه دیدنی از وقوع صاعقه در فرودگاه مهرآباد

۱۵۳۰

لحظه دیدنی از وقوع صاعقه در فرودگاه مهرآباد_وقوع صاعقه و طوفان (97/02/22) در تهران

دیدگاه ها