کلیپ امروز اعدام سیف رییس بانک مرکزی جلو دادسرا

۱۸۶

اعدام نمادین ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی توسط مالباختگان خشمگین کاسپین . مقابل دادسرا جرایم نقدی .

دیدگاه ها