بررسی پیام رسان بله (بررسی تخصصی)

۸

بررسی پیام رسان «بله»، توسط مهندس رامین کامجو. پیام رسان بله اولین پیام رسان ایرانی است که از قابلیت درگاه پرداخت الکترونیکی زیر نظر بانک مرکزی، به فعالیت می پردازد و بستری مناسب جهت راه اندازی کانال های فروشگاهی تحت پیام رسان است.

دیدگاه ها