کتک زدن دانش آموزان در کلاس توسط معلم - کلیپیکس

کتک زدن دانش آموزان در کلاس توسط معلم

۲۱۴۶

کتک زدن عجیب دانش آموزان در کلاس درس توسط معلم فلسطینی و عاقبت این رفتار

دیدگاه ها