کتک زدن دانش آموزان در کلاس توسط معلم

۲۱۹۱

کتک زدن عجیب دانش آموزان در کلاس درس توسط معلم فلسطینی و عاقبت این رفتار

دیدگاه ها