سردار قاسمی : سکه های برجام را برا طویله سازی بیاورید

۶۱۴۴

صحبت های تند سردار قاسمی که در حال سازندگی کرمانشاه است درباره رییس جمهور و وزیر امور خارجه و برجام

دیدگاه ها