سردار قاسمی : سکه های برجام را برا طویله سازی بیاورید

سردار قاسمی : سکه های برجام را برا طویله سازی بیاورید

۶۰۹۵

صحبت های تند سردار قاسمی که در حال سازندگی کرمانشاه است درباره رییس جمهور و وزیر امور خارجه و برجام

دیدگاه ها