تغییر انتشار توسط پونه حمیدی - کلیپیکس

تغییر

۱۲۲۹

انیمیشن کوتاه تغییر، اثری ایرانی است که به صورت نمادین موضوع تغییر و وفق دادن را بررسی می کند

دیدگاه ها