انواع ترکیب بندی در عکاسی

۱۲۷۹

با استفاده از قوانین ترکیب بندی، چشم بیننده خود را به سمت عناصر مهم هدایت می‌کنیم. ترکیب‌بندی خود به تنهایی می‌توان یک شاهکار هنری را در محیط‌ های نامناسب خلق کند و در مقابل آن، ترکیب‌بندی بد، یک سوژه عالی را به عکس بدی تبدیل کند.

دیدگاه ها