ترفندهای دزدی از توریست ها!!

۱۴۷۶

تقریبا هر روز در صفحه ی حوادث روزنامه خبر دزدی از توریست ها را میخوانیم در همه جای دنیا هم چنین چیزی هست، حالا ببینیم که دزدها برای کارهایشان از چه ترفندهایی استفاده می کنند.

دیدگاه ها